تا همین چند سال پیش صدای چکش آهنگران در چند نقطه شهر بوکان که در حال ساخت لوازم مورد نیاز مردم بویژه کشاورزان بودند به گوش می رسید، ولی امروز نه آتش کوره ای پابرجا است و نه صدای چکشی بر روی صندان دکان آهنگر.