سرویس موکریان_ جابه جایی سرنوشت پمپ بنزینی است که دو ماه عملیات ساخت یکی از روگذرهای پروژه کنارگذر بوکان را متوقف کرد.