شخصیت نگار- سنجر خان «سردار اکرم»؛ مبارز گمنام ضداستعماری در دیار کردستان بود که در جنگ با روس ها آنان رادر تنگه سنجر خان دهگلان شکست داد..