روابط عمومی این برنامه اعلام کرد :با گذشت کمتر از نیم ساعت از پایان گفتگو ما با محمد پیامهای بسیاری از خیرین و پزشکان برای کمک به محمد و خانواده اش دریافت کرده ایم.