دماوند، بلندترین کوه خاورمیانه و نخستین اثر طبیعی ایران